I. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć następująco:

Serwis – Serwis Internetowy znajdujący się pod domeną OutletMieszkan.pl oraz adresami będącymi przekierowaniem do tej domeny.
Administrator / Właściciel - OM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem KRS 0000494235 z siedzibą przy al. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin. E-mail: biuro@outletmieszkan.pl
Inwestor - podmiot prowadzący działalność deweloperską lub działalność w zakresie sprzedaży nieruchomości, który założył Konto Inwestora w Serwisie.
Użytkownik - osoba fizyczna, która założyła Konto Użytkownika w Serwisie.
Odwiedzający - podmiot, który korzysta z Serwisu w celu przeglądania Ofert.
Oferta - oferta sprzedaży mieszkania utworzona przez Inwestora w Serwisie.
Formularz rejestracyjny - formularz rejestracji do Serwisu.
Formularz zapytań - formularz zamieszczany w Serwisie przy wszystkich Ofertach, umożliwiający Użytkownikom i Odwiedzającym wysyłanie zapytań do Inwestora.
Kody promocyjne - ciąg znaków w postaci liter i cyfr do jednokrotnego albo wielokrotnego użytku, które umożliwiają, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dodanie Oferty do Serwisu na preferencyjnych warunkach.
Konto Inwestora - internetowe konto dostępne w Serwisie, służące do zarządzania: danymi Inwestora, Ofertami, płatnościami oraz fakturami.
Konto Użytkownika - internetowe konto dostępne w Serwisie, służące do zarządzania danymi Użytkownika, przeglądania Ofert.
Usługi - usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu.
Rynek pierwotny - rynek nieruchomości sprzedawanych bezpośrednio przez firmy deweloperskie lub przez pośredników działających na ich rzecz.
Regulamin - niniejszy Regulamin.

II. Postanowienia ogólne

 1. Serwis został stworzony i przeznaczony w szczególności do promocji aktualnych ofert sprzedaży mieszkań pochodzących wyłącznie z rynku pierwotnego.
 2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest akceptacja wszystkich postanowień zwartych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Operatorem płatności jest serwis PayU.pl

III. Warunki korzystania z serwisu dla Inwestorów

Zasady ogólne:
 1. Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora, tj. posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, połączenie z siecią Internet.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest prawidłowe wypełnienie przez Inwestora wszystkich wymaganych pól Formularza rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu. Wysyłając Formularz rejestracyjny Inwestor oświadcza, że podane dane są prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich, oraz że jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych dla celów realizacji Usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Inwestorowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego Administrator utworzy dla Inwestora unikalne Konto Inwestora w Serwisie. Jednocześnie Inwestor zobowiązuje się do uzupełnienia pozostałych danych rejestrowych znajdujących się w zakładce "Ustawienia konta".
 5. Zamknięcie Konta Inwestora w Serwisie przez Administratora może nastąpić w następstwie: a) nieprzestrzegania Regulaminu, b) zakończenia współpracy z Inwestorem, c) wysłania przez Inwestora, na e-mail Administratora, prośby o zamknięcie Konta Inwestora.
 6. Dane wprowadzone przez Inwestora przy tworzeniu Konta Inwestora w Serwisie mogą być zmieniane przez Inwestora samodzielnie, za pomocą Konta Inwestora (w zakładce „Ustawienia konta”), z zastrzeżeniem, że Inwestor nie może samodzielnie zmienić adresu e-mail podanego podczas rejestracji Konta Inwestora. Zmiana adresu e-mail Inwestora może być dokonana przez Administratora po uprzednim przesłaniu przez Inwestora prośby o zmianę adresu e-mail, na adres e-mail Administratora.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych Inwestora podanych w Panelu Inwestora. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych informacji ze stanem faktycznym, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Inwestora.
 8. Rejestrując Konto Inwestora Inwestor wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail, podany w Koncie Inwestora, powiadomień systemowych oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu, w tym informacje o usługach i promocjach w Serwisie.
Zasady zamieszczania Ofert:
 1. Tworzenie nowej Oferty możliwe jest jedynie na Koncie Inwestora.
 2. Inwestor zobowiązuje się do zamieszczania tylko własnych Ofert lub do zamieszczania ofert, do których jest uprawniony.
 3. Inwestor zobowiązuje się do publikowania tylko Ofert w promocji, zgodnie z opcjami dostępnymi na Koncie Inwestora.
 4. Inwestor zobowiązuje się do publikowania informacji zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Inwestor jest odpowiedzialny za treść Oferty oraz zobowiązuje się do rzetelnego i możliwie najlepszego przygotowania Oferty.
 6. Inwestor jest odpowiedzialny za konsekwencje umieszczenia informacji w Ofercie.
 7. Inwestor odpowiada za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła dostępu do Konta Inwestora oraz za powstałe w związku z tym konsekwencje.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Oferty, w przypadku stwierdzenia niezgodności z Regulaminem.
 9. Administrator zobowiązuje się do aktywowania Oferty w ciągu 3 dni od momentu otrzymania płatności za Usługę oraz zastrzega sobie możliwość weryfikacji Oferty pod kątem merytorycznym i formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, możliwość wprowadzenia zmian. Przy czym Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność Oferty, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Inwestorów.
 10. Po aktywowaniu Oferty Inwestor może dokonywać zmian w jej treści w ciągu 24 godzin od aktywacji.
 11. Oferta jest widoczna w serwisie do 30 dni od dnia jej aktywacji. Inwestor może w dowolnym momencie zawiesić Ofertę. Inwestor może także przedłużyć ważność Oferty o kolejne 30 dni.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ofert.
 13. Administrator jest uprawniony do zamieszczania Ofert Inwestora w dowolnych serwisach internetowych publikujących ogłoszenia oraz w innych środkach masowego przekazu. Zamieszczając Ofertę w Serwisie Inwestor wyraża zgodę na takie publikacje, których celem jest promocja Oferty oraz pozyskanie jak największej liczby odbiorców Oferty. Za takie publikacje Inwestor nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami.
 14. Tworząc Ofertę Inwestor wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail, podany przy tworzeniu oferty, wiadomości przesyłanych przez Użytkowników i Odwiedzających za pośrednictwem Formularza zapytań. Ponadto wybierając typ oferty „Oferta standardowa” Inwestor wyraża zgodę na publikację w Serwisie: nazwy firmy, danych kontaktowych (np. imię i nazwisko osoby do kontaktu, w sprawie danej oferty), numerów telefonów, adresu strony internetowej.
 15. Po aktywacji Oferta wyświetlana jest w zakładce odpowiadającej lokalizacji (miasta, regionu lub dzielnicy) Oferty określonej przez Inwestora w trakcie tworzenia Oferty. Oferty w poszczególnych zakładkach (lokalizacjach) prezentowane są w kolejności zgodnej z ich aktywacją w Serwisie. Zatem najwyżej wyświetlane są oferty najbardziej aktualne (czyli dodane w okresie najkrótszym od momentu przeglądania ich przez Użytkownika i Odwiedzającego).
"Zaufany Sprzedawca":
 1. Status "Zaufany Sprzedawca" może uzyskać każdy Inwestor, który spełnia następujące warunki:
  a) Posiada Konto Inwestora w Serwisie od minimum 3 tygodni
  b) Zamieścił w Serwisie minimum 5 ofert, które zostały pozytywnie zweryfikowane i aktywowane przez Administratora
 2. Status "Zaufany Sprzedawca" może zostać odebrany przez Administratora w przypadku nieprzestrzegania przez Inwestora Regulaminu.
Zasady korzystania z Kodów promocyjnych:
 1. Promocją objęci są Inwestorzy, którzy otrzymali Kod promocyjny od Administratora Serwisu.
 2. Promocja polega na udzieleniu rabatu na zamieszczanie Ofert w Serwisie, w wysokości i terminach określonych w wiadomości przeznaczonej dla Inwestora.
 3. Aby użyć Kodu promocyjnego należy dodać nową Ofertę do Serwisu. Jeden Kod promocyjny może być użyty do zamieszczenia w Serwisie jednej Oferty.
 4. Kod promocyjny zostaje wykorzystany z chwilą wpisania go w pole “Wpisz kod promocyjny” i potwierdzeniu przyciskiem “Użyj kodu”, znajdujących się w zakładce „Płatność” na Koncie Inwestora.
 5. Po prawidłowym wykorzystaniu Kodu promocyjnego, wartość opłaty za zamieszczenie Oferty zostaje pomniejszona o właściwą kwotę, wynikającą z wartości Kodu promocyjnego. W przypadku gdy wartość Kodu promocyjnego równa jest wartości opłaty za zamieszczenie Oferty Inwestor nie wnosi żadnej opłaty za zamieszczenie Oferty.
 6. W przypadku anulowania Oferty, Kodu promocyjnego nie można wykorzystać ponownie.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo odrzucenia Ofert złożonych z użyciem Kodów promocyjnych, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokonano nadużyć przy ich wykorzystaniu.

IV. Warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora, tj. posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, połączenie z siecią Internet.
 2. Warunkiem założenia Konta Użytkownika jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika wszystkich wymaganych pól Formularza rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu.
 3. Wysyłając Formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich, oraz że jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych dla celów realizacji Usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Zamknięcie Konta Użytkownika w Serwisie przez Administratora może nastąpić: a) w następstwie nie przestrzegania Regulaminu, b) samodzielnie przez Użytkownika w zakładce „Ustawienia konta”, c) na prośbę Użytkownika - tj. poprzez wysłanie przez Użytkownika, na adres e-mail Administratora, prośby o zamknięcie Konta Użytkownika.
 6. Dane wprowadzone przez Użytkownika przy tworzeniu Konta w Serwisie mogą być zmieniane przez Użytkownika samodzielnie, za pomocą Konta Użytkownika (w zakładce „Ustawienia konta”), z zastrzeżeniem, że Użytkownik nie może samodzielnie zmienić adresu e-mail podanego podczas rejestracji Konta Użytkownika. Zmiana adresu e-mail Użytkownika może być dokonana przez Administratora po uprzednim przesłaniu przez Użytkownika prośby o zmianę adresu e-mail, na adres e-mail Administratora.
 7. Korzystając z Formularza zapytań Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) oraz treści zapytania do Inwestora, który opublikował daną Ofertę.

V. Warunki korzystania z Serwisu przez Odwiedzających

 1. Odwiedzający zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora, tj. posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, połączenie z siecią Internet.
 2. Korzystając z Formularza zapytań Odwiedzający wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) oraz treści zapytania do Inwestora, który opublikował daną Ofertę.

VI. Płatności za zamieszczane Oferty

 1. Wysokość opłaty za dodanie jednej Oferty, w tym opłata za jej publikację w serwisie przez okres 30 dni od momentu aktywacji, jest określona w Koncie Inwestora w zakładce “Dodaj nową ofertę”.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia lub zniesienia opłat za zamieszczenie Oferty, w ramach promocji takich jak udostępnienie Inwestorom kodów rabatowych. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Inwestor ma możliwość skorzystania z rabatu. Po upływie daty ważności kodu rabatowego nie jest możliwe skorzystanie z kodu. O warunkach korzystania z kodów rabatowych Inwestorzy zostają poinformowani w trakcie trwania promocji.
 3. Płatności za dodanie Ofert w Serwisie są realizowane przez: a) PayU.pl – właściciela serwisu PayU.pl; b) przelew bankowy.
 4. Inwestor może wybrać sposób płatności dostępny w serwisie PayU.pl
 5. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 30 dni od wpłynięcia płatności do Serwisu.

VII. Reklamacje

 1. Reklamację może złożyć każdy Inwestor zalogowany w Serwisie, posiadający Konto Inwestora i zrealizowaną Usługę / Ofertę. Reklamacje należy złożyć poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Administratora.
 2. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie w terminie 10 dni od momentu otrzymania informacji od Inwestora.

VIII. Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. Jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług. Jednocześnie dołoży wszelkich starań aby usługa była świadczona w sposób rzetelny i ciągły.
 2. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Inwestorów lub Użytkowników w sposób sprzeczny z Regulaminem lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Informacje oraz dokumenty zamieszczone w Serwisie oraz przesłane za pośrednictwem Formularza kontaktowego przez Użytkowników, Odwiedzających i Inwestorów.
 4. Utratę przez Inwestora lub Użytkownika danych, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu komputerowego) lub innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (np. działanie osób trzecich).
 5. Szkody będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa, działania osób trzecich, itp.), oraz za nieodpowiednie korzystanie z Serwisu.
 6. Podania przez Inwestora lub Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta Inwestora lub Użytkownika.
 7. Za interakcje i umowy zawierane pomiędzy Inwestorem a Użytkownikiem i Odwiedzającym.
 8. Nieprzestrzeganie przez Inwestorów, Użytkowników, Odwiedzających warunków Regulaminu.

IX. Prawa autorskie

Serwis jest chroniony prawem autorskim i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.

X. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
facebook